Văn bản
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Bỏ lọc
TT Kí hiệu Trích yếu
1 777/QĐ-BHXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chi tiết | Tải về

2 44/2019/NĐ-CP Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chi tiết | Tải về

3 1602/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Chi tiết | Tải về

4 166/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Chi tiết | Tải về

5 1441/BHXH-QLT V/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tôi thiêu vùng mới từ ngày 01/01/2019

Chi tiết | Tải về

6 1264/TB-BHXH Về việc thanh toán trực tiếp chỉ phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm tế

Chi tiết | Tải về

7 146/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

8 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chi tiết | Tải về

9 148/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Chi tiết | Tải về

10 1217/BHXH-GĐBHYT Phụ lục Kèm theo Công văn số: 1217 /BHXH-GĐBHYT ngày 05 tháng 11/2018 của BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết | Tải về

11 1217/BHXH-GĐBHYT Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT ngoại tỉnh năm 2019.

Chi tiết | Tải về

12 425/QĐ-BHXH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc ở xóm 8 Tây Đài, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà

Chi tiết | Tải về

13 828/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết | Tải về

14 838/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết | Tải về

15 636/QD-BHXH Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Chi tiết | Tải về

16 88/ND-CP Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Chi tiết | Tải về

17 4716/UBND-KGVX1 Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2017-2018

Chi tiết | Tải về

18 876/QÐ-BHXH Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017

Chi tiết | Tải về

19 2157/BHXH-TCCB Tuyển chọn cử đi đào tạo tiếng Anh chuyên ngành tại New Zealand

Chi tiết | Tải về

20 47/2016/NÐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chi tiết | Tải về

21 HD TK3-TS Hướng dẫn lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

Chi tiết | Tải về

22 HD TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Chi tiết | Tải về

23 HD DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05)

Chi tiết | Tải về

24 HD DK04 Hướng dẫn lập Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04)

Chi tiết | Tải về

25 HD DK02 Hướng dãn lập Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT (Mẫu DK02)

Chi tiết | Tải về

26 416/BHXH-CNTT Triển khai giao dịch BHXH điện tử

Chi tiết | Tải về

27 HD D05-TS Hướng dẫn lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)

Chi tiết | Tải về

28 2346/HD-SYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh năm 2016

Chi tiết | Tải về

29 76/2014/QÐ/UBND Quyết định ban hành quy định quản lý, cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết | Tải về

30 07/CT-TTg Đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020

Chi tiết | Tải về

31 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Chi tiết | Tải về

32 14/2012/QH13 Luật phổ biến giáo dục Pháp luật

Chi tiết | Tải về

33 10/2013/QÐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội

Chi tiết | Tải về

34 64-HD/BTGTW Hướng dẫn: Tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020

Chi tiết | Tải về

35 HD DK03 Hướng dẫn lập Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03)

Chi tiết | Tải về

36 178/2012/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chi tiết | Tải về

37 34/2012/NÐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ

Chi tiết | Tải về

38 12/2012/TT-BNV Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Chi tiết | Tải về

39 5025/BHXH-CSYT Về việc báo cáo Mẫu 21/BHYT

Chi tiết | Tải về

40 535/BHXH-CST V/v dừng gia hạn thẻ BHYT 2015 của các đối tượng mã thẻ DT, DK

Chi tiết | Tải về

41 110/BHXH-CST Về việc dừng gia hạn thẻ BHYT năm 2016

Chi tiết | Tải về

42 05/BHXH-GDBHYT Thực hiện chính sách BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2016

Chi tiết | Tải về

43 87/2013/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Chi tiết | Tải về

44 59/2012/QĐ-TTg Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

Chi tiết | Tải về

45 1770/KH-BHXH Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2012

Chi tiết | Tải về

46 102/2011/NĐ-CP Về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Chi tiết | Tải về

47 3789/BHXH-CSXH V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Chi tiết | Tải về

48 505/BHXH-THU Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2016

Chi tiết | Tải về

49 481/BHXH-CÐBHXH Thông báo thực hiện quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Quyết định 636/QĐ-BHXH

Chi tiết | Tải về

50 21/2016/NÐ-CP Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

51 HD DK01 Hướng dẫn lập Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01)

Chi tiết | Tải về

52 HD D02-TS Hướng dẫn lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

Chi tiết | Tải về

53 959/QÐ-BHXH Hướng dẫn Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Chi tiết | Tải về

54 528/QÐ-BHXH Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Chi tiết | Tải về

55 406/BHXH-Thu Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Chi tiết | Tải về

56 55/BHXH-Thu Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2016

Chi tiết | Tải về

57 08/2015/QÐ-TTg Quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Chi tiết | Tải về

58 26/BHXH-CST Gia hạn thẻ BHYT năm 2016

Chi tiết | Tải về

59 01/2016/NÐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chi tiết | Tải về

60 911/BHXH-Thu Về việc đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu

Chi tiết | Tải về

61 805/BHXH-TNQLHS Điều chính, sửa đổi một số nội dung tại văn bản số 754/BHXH-TNQLHS

Chi tiết | Tải về

62 481/BHXH-THU Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Chi tiết | Tải về

63 359/BHXH-Thu Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản ngân hàng VietinBank

Chi tiết | Tải về

64 286/BHXH-THU Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản ngân hàng Vietcombank

Chi tiết | Tải về

65 545/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 4/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết | Tải về

66 1366/QÐ-BHXH Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

67 4355/BHXH-TCCB V/v dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014

Chi tiết | Tải về

68 26/QCPH-BHXH-CT Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh và Cục thuế Hà Tĩnh

Chi tiết | Tải về

69 41/2009/TT-BLÐTBXH Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chi tiết | Tải về

70 959/QÐ-BHXH Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Chi tiết | Tải về

71 77/2014/QÐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết | Tải về

72 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

73 5362/BHXH-TT V/v tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới

Chi tiết | Tải về

74 5390/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT.

Chi tiết | Tải về

75 02/BHXH-CSXH Thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định tại công văn 3789/BHXH-CSXH

Chi tiết | Tải về

76 1314/QÐ-BHXH Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

77 37/2014/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

78 105/2014/NÐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế

Chi tiết | Tải về

79 1103b/BHXH-TNQLHS Về việc thực hiện một số nội dung về BHXH, BHTN

Chi tiết | Tải về

80 488/QÐ-BHXH Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

81 999/QÐ-BHXH Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

82 3648/BHXH-BT V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Chi tiết | Tải về

83 3510/BHXH-BT V/v thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Chi tiết | Tải về

84 766/BHXH-Thu Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN qua ngân hàng BIDV

Chi tiết | Tải về

85 05/2014/NÐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chi tiết | Tải về

86 46/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Chi tiết | Tải về

87 538/QÐ-TTg Quyết định số 538/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020

Chi tiết | Tải về

88 754/QÐ-BHXH Về việc sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Chi tiết | Tải về

89 226/TB-BHXH Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng BHXH, BHTN

Chi tiết | Tải về

90 05/QĐ-BHXH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013

Chi tiết | Tải về

91 87/TB-BHXH Thông báo ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển đặc cách làm việc tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết | Tải về

92 52/2013/QÐ-TTg Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Chi tiết | Tải về

93 29-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020

Chi tiết | Tải về

94 888/QĐ-BHXH Ban hành về quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam

Chi tiết | Tải về

95 2779/KH-BHXH Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2015)

Chi tiết | Tải về

96 2561/TB-HÐTD Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013

Chi tiết | Tải về

97 45/BHXH-TCCB Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013

Chi tiết | Tải về

98 1451/BHXH-PC Tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện

Chi tiết | Tải về

99 122/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết | Tải về

100 373/CTr-BHXH Chương trình triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020

Chi tiết | Tải về

101 94/2012/NÐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu

Chi tiết | Tải về

102 21-NQ/TW Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020

Chi tiết | Tải về

103 14_QD_TTg Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo

Chi tiết | Tải về

104 71/2006/QH11 Luật Bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

105 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Chi tiết | Tải về

106 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Chi tiết | Tải về

107 108/CTr-UBND Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

Chi tiết | Tải về

108 1477/BHXH-CSXH Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13

Chi tiết | Tải về

109 250/QĐ-TTg Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước

Chi tiết | Tải về

110 29/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Chi tiết | Tải về

111 100/2012/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết | Tải về

112 103/2012/NÐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Chi tiết | Tải về

113 53-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo cả Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giao đoạn 2012-2020

Chi tiết | Tải về

114 133/QĐ-BHXH Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (133/QĐ-BHXH)

Chi tiết | Tải về

115 1800/BHXH-CSYT Về việc áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Chi tiết | Tải về

116 09/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo NĐ 35 và NĐ 31

Chi tiết | Tải về

117 29/2012/NĐ-CP Về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Chi tiết | Tải về

118 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung

Chi tiết | Tải về

119 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Chi tiết | Tải về

120 215/QÐ-BHXH Về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ

Chi tiết | Tải về

121 555/QÐ-BHXH Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

122 39/2011/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

Chi tiết | Tải về

123 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chi tiết | Tải về

124 31/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ

Chi tiết | Tải về

125 184/2007/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chi tiết | Tải về

126 05/2007/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Chi tiết | Tải về

127 30/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Chi tiết | Tải về

128 18/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

Chi tiết | Tải về

129 135/2007/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

130 25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

131 117/2008/QĐ-TTG Về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Chi tiết | Tải về

132 14/2007/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Chi tiết | Tải về

133 153/2006/NĐ-CP Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu

Chi tiết | Tải về

134 240/2006/QĐ-TTG Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn

Chi tiết | Tải về

135 63/2005/NĐ-CP Nghị định Ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế

Chi tiết | Tải về

136 815/QĐ-BHXH Quy định về hồ sơ và qui trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Chi tiết | Tải về

137 68/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Chi tiết | Tải về

138 152/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chi tiết | Tải về

139 NHCH Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào Ngành BHXH năm 2013

Chi tiết | Tải về

140 39/2012/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và kkỷ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Chi tiết | Tải về

141 35/2012/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chi tiết | Tải về

142 1620/BHXH-CSXH Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP

Chi tiết | Tải về

143 171/BHXH-CSXH Về việc thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Chi tiết | Tải về

144 35/2012/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chi tiết | Tải về

145 1513/BHXH-CSYT Về việc hướng dẫn dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Chi tiết | Tải về

146 1374/BHXH-BT Về việc tiền lương tiền công làm căn cứ đóng BHXH

Chi tiết | Tải về

147 1246/BHXH-BT Về việc giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện

Chi tiết | Tải về

148 23/2012/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Chi tiết | Tải về

149 1145/BHXH-VP Về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần

Chi tiết | Tải về

150 14/2012/QÐ-TTg Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo

Chi tiết | Tải về

151 265/QÐ-BHXH Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2012

Chi tiết | Tải về

152 769/BHXH-TCCB Về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết | Tải về

153 639/BHXH-BT Về việc thu và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Chi tiết | Tải về

154 169/QĐ-TTg Về việc giao dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chi tiết | Tải về

155 707/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh giá các dịch vụ y tế ban hành tại Thông tư liên Bộ số 14/TTLB năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006

Chi tiết | Tải về

156 04/2012/QĐ-TTg Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Chi tiết | Tải về

157 189/LÐTBXH-BHXH V/v chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VINASHIN

Chi tiết | Tải về

158 01/2012/TT-BLÐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

159 51/QĐ-BHXH Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011-2015

Chi tiết | Tải về

160 1518/QĐ-BHXH Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ Bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

161 33/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

Chi tiết | Tải về

162 40/2014/TT-BYT Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

163 777/QÐ-BHXH Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Chi tiết | Tải về

164 03/2009/TT-BLÐTBXH Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Chi tiết | Tải về

165 62/2011/QÐ-TTg Quyết định về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Chi tiết | Tải về

166 143/TANDTC-KHXX V/v một số vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan BHXH

Chi tiết | Tải về

167 96/2011/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh

Chi tiết | Tải về

168 92/2011/NÐ-CP Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Chi tiết | Tải về

169 94/2008/NÐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Chi tiết | Tải về

170 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN Hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh

Chi tiết | Tải về

171 06/2007/TTLT-BYT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Chi tiết | Tải về

172 107/2007/QĐ-TTG Về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn

Chi tiết | Tải về

173 902/QĐ-BHXH Về quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc

Chi tiết | Tải về

174 93/2006/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chi tiết | Tải về