Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
04/12/2018 14:36
534 Chia sẻ

Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

A A

Ngày 30/11/2018, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 1282-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

 

Theo đó, căn cứ các mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 28-NQ/TW, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác cải cách chính sách BHXH; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân về chính sách BHXH; Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai kịp thời, khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách BHXH.

Chương trình hành động đã đề ra mục tiêu cụ thể, đó là:

- Giai đoạn đến năm 2021:

Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH TN chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp.

Có khoảng 45% số người sau đổ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng.

Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4.

Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

- Giai đoạn đến năm 2025:

Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH TN chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp.

Có khoảng 55% số người sau đổ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng.

Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

- Giai đoạn đến năm 2030:

Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH TN chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp.

Có khoảng 60% số người sau đổ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng.

Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.

Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, đặc biệt là 5 quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác BHXH. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cái cách chính sách BHXH đối với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

- Cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH: rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh phù hợp với mục tiêu công tác BHXH trong tình hình mới; tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức tham gia BHXH. Đề xuất sữa đổi, bổ sung pháp luật về BHXH phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, đảm bảo có sức hút đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Rà soát, sửa đổi các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH trong tình hình mới; trích ngân sách địa phương hỗ trợ, khuyến khích nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH: nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH tại địa phương, nhất là việc đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp: BHXH tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo đúng định hướng XHCN, đặc biệt tronng phát triển đối tượng tham gia BHXH và tuân thủ các quy định của pháp luật về BHXH. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện chủ trương, chính sách về BHXH.

TN