Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
08/05/2019 16:53
282 Chia sẻ

Phát triển doanh nghiệp gắn với đảm bảo an sinh xã hội

A A

Ngày 06/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh


Hoạt động giao dịch lĩnh vực BHXH tại Trung tâm hành chính công huyện Thạch Hà

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá: trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, đóng góp hiệu quả vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 6.909 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, năm 2018 thành lập mới 1.070 doanh nghiệp (tăng 9% so với cùng kỳ); tỷ trọng vốn đầu tư từ doanh nghiệp trong cơ cấu tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, từ 35,85% năm 2010 lên 57,97% năm 2017; đóng góp 18,8% GDP năm 2010 lên 31,9% GDP năm 2017; tham gia giải quyết việc làm cho hơn 08 vạn lao động.

Tuy vậy, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%, tỷ lệ doanh nghiệp có phát sinh thuế chỉ đạt 46,7% số doanh nghiệp đang hoạt động; số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động còn thấp (chỉ chiếm 45,1% số doanh nghiệp đang hoạt động); việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp còn hạn chế, một số hoạt động còn mang tính hình thức (có 112 doanh nghiệp có tổ chức Đảng; 416 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; 196 doanh nghiệp có tổ chức Đoàn Thanh niên và 02 doanh nghiệp có Hội phụ nữ).

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; phải thực sự coi công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

PV