Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
19/03/2019 16:42
137 Chia sẻ

Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo phù hợp để hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

A A

Đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Chương trình hành động số 1282-CTr/TU ngày 30/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.


BHXH tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho hội viên hội nông dân huyên Thạch Hà

Theo đó, Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Chương trình hành động số 1282-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 11/3/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH: Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho chủ sử dụng lao động và người lao động; BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về quy trình, thủ tục hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN cho các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể, trong đó chú trọng công tác tập huấn, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã về quyền, trách nhiệm, lợi ích khi tham gia BHXH, BHTN; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHTN; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, các đơn vị liên quan tăng cường tin bài, phóng sự phản ánh kết quả thực hiện cải cách chính sách BHXH và biểu dương, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về BHXH như trốn đóng, nợ đóng BHXH, trục lợi, gian lận BHXH, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng; Sở Tư pháp lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia BHXH cho người lao động ngay từ khi các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách của Nhà nước; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN: Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN và các quy định pháp luật có liên quan về lao động, việc làm, dạy nghề, bảo trợ xã hội, người có công, chính sách xã hội để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp; BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2021 và kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt. tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, đặc biệt chú trọng phát triển đối tượng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH: Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN hàng năm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; BHXH tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp và lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh; Công an tỉnh và đề nghị Toà án nhân dân tỉnh phối hợp tốt với BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời tiến hành điều tra, xét xử các vụ các án liên quan đến nợ, chiếm đoạt tiền đóng nộp BHXH, BHTN của người lao động; Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan xem xét, đánh giá toàn diện các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHTN để tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam hàng năm.

 Thảo Khang