Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
24/05/2019 09:32
549 Chia sẻ

Áp dụng mức hưởng BHYT theo mức lương cơ sở mới từ 01/7/2019

A A

Ngày 16/5/2019, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 1602/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT.

Hoạt động lĩnh vực BHXH, BHYT tại Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang

Theo đó, từ ngày 01/7/2019:

-  Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT:
+ 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng (hai trăm hai ba ngàn năm trăm đồng).
+ 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng ( tám triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP:
+ 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng (hai trăm hai ba ngàn năm trăm đồng).
+ 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng ( bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).
+ 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng ( một triệu bốn trăm chín mười ngàn đồng).
+ 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng ( ba triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

-  Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng ( sáu bảy triệu không trăm năm mươi ngàn đồng).

Hoàn Phan