Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
10/01/2019 13:54
277 Chia sẻ

Đảng ủy BHXH tỉnh: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và chuyên đề 2019

A A

Ngày 09/01, Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Các nội dung do đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp trình bày.

Nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng tập trung làm rõ các quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi, bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Với chuyên đề 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tập trung quán triệt, đi sâu vào các nội dung cụ thể để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc việc cần phải tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sau học tập Nghị quyết và chuyên đề, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và chuyên đề 2019.

 

                                                                                      Quang Việt