Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018.

Chia sẻ