Danh mục bệnh nghề nghiệp

(Ban hành kèm các Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976, Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991, Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006, Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011 và Thông tư số 44/2013/TT-BYT ngày 24/12/2013)

TT

BỆNH NGHỀ NGHIỆP

CĂN CỨ

1

 Bệnh bụi phổi - Silic nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

2

 Bệnh bụi phổi Atbet (amiăng)

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

3

 Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

4

 Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

5

 Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất thuỷ ngân

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

6

 Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

7

 Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

8

 Bệnh điếc do tiếng ồn

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

9

 Bệnh bụi phổi bông

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

10

 Bệnh nhiễm độc TNT (trinitro toluen)

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

11

 Bệnh rung chuyển nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

12

 Bệnh sạm da nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

13

 Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

14

 Bệnh lao nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

15

 Bệnh viêm gan virút nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

16

 Bệnh do xoắn khuẩn leptospira nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

17

 Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

18

 Bệnh nhiễm độc asen và các hợp chất asen nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

19

 Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

20

 Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

21

 Bệnh giảm áp mãn tính nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

22

 Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

23

 Bệnh hen phế quản nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

24

 Bệnh nốt dầu nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

25

 Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

26

 Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp

Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011

27

 Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân

Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011

28

 Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011

29

Bụi phổi-Talc nghề nghiệp

Thông tư số 44/2013/TT-BYT ngày 24/12/2013

30

Bụi phổi – Than nghề nghiệp

Thông tư số 36/2014/TT-BYT ngày 14/11/2014