Địa chỉ: Khối 3 thị trấn Phố Châu - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.875379

Fax:

Email:

Giám đốc: Nguyễn Hữu Bằng