Giám đốc: Hoàng Văn Minh

02393856496
minhhv@hatinh.vss.gov.vn

Hồ sơ
Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Bình

02393851879
binhnt@hatinh.gov.vn

Hồ sơ
Phó Giám đốc: Phan Đình Trinh

02393856086
trinhpd@hatinh.vss.gov.vn

Hồ sơ