- Giám đốc: Hoàng Văn Minh - email: minhhv@hatinh.vss.gov.vn

- P. Giám đốc:

                     Tôn Đức Hải - email: haitd@hatinh.gov.vn

                     Nguyễn Huy Thọ - email: thohn@hatinh.gov.vn

                     Nguyễn Tuấn Bình - email: binhnt@hatinh.gov.vn